عواملی که باعث تحت تاثیر قراردادن همنوایی می شوند

-         میزان همانند سازی با گروه

-         نگرش گروه نسبت به همنوایی

-         تصویری که شخص از ارتباط خود با گروه دارد

-         ویژگی های شخصیتی فرد

ویژگی های فردی و همنوایی

-         تاریخچه موفقیت فرد افرادی که دارای تاریخچه موفقیت بهتری باشند احتمال دارد که با گروه همنوایی نکنند.

-         نیاز به تایید اجتماعی: کسانی که نیاز کمتری به تایید اجتماعی دارند احساس استقلال بیشتری دارند از خود نشان دهند و از قضاوت گروه درباره خود کمتر نگران هستند .

-         مقام فردی در درون پایگاه اجتماعی افراد دارای پایگاه متوسط میزان همنوایی بیشتری دارند.  (همنوایی ایرانیان در هنگام حضور دشمنان)

-         برخی عوامل همچون حجم گروه تاثیر بر میزان تسلیم شدن یک فرد در برابر فشار گروهی و همنوایی دارد

چرا همنوایی:

مردم به دو دلیل همنوایی می کنند

نفوذ اطلاعاتی : وقتی مردم فکر می کنند که نظر جمع درست است و بر نظر خود آنها ترجیح دارد همنوایی اطلاعاتی گویند

نفوذ هنجاری: اگر فرد از اظهار نظر و پیامدهای مخالفت با آن وحشت دارد دست به همنوایی می زد تا رفتار و هنجار خود را درست جلوه دهد

همنوایی خصوصی: نه تنها رفتار آشکار شخص همنوا تغییر می کند بلکه ذهن او نیز عوض می شود شخص معتقد شده که نظر دیگران درست است – همنوایی عمومی تسلیم خوانده می شود و به تغییرات ظاهری و سطح در رفتار اطلاق می شود

تفاوت جنسیت در همنوایی

زنان بیشتر از مردان همنوایی می کنند- مردان بیشتر با مردان همنوایی می کنند – زنان بیشتر با زنان همنوایی می کنند مردان در مورد ابزار سنگین و مردانه همنوایی می کنند زنان در مورد مسائل خانه . از لحاظ فشار اجتماعی مردان در برابر جمع سعی می کنند استقلال رای وابراز وجود نشان دهند و زنان کوشش می کنند نقشی ملایمتر و مطیعتر ایفا کنند.

نقطه مقابل همنوایی ناهمنوایی است که شخص ممکن است عملا همواره لباس هایی بپوشد که با رفتار وهنجار گروهی مغایر است .مقوله های همنوایی به گونه ای است که اگر کسی در یک موقعیت همنوایی کند در موقعیت های دیگر نیز همنوا خواهد بود و احساس وابستگی در افراد همنوا قویتر از افراد دیگر است و میل به سرزنش خود در آنها قویتر و عزت نفس در آنها پایین تر است اما پیچیدگی های جامعه مدرن نیاز اتکا به دیگران را افزایش داده و اخلاق اجتماعی راه آمدن با دیگران به عنوان هنجار یا استاندارد در حال گرفتن جای اخلاق دیگری است .برخی از صاحبنظرات معتقدند که شخص در یک موقعیت همنوایی صرفا در جستجوی راه حلی برای رفع تردید و عدم یقین است.

 

کنترل

کنترل عبارت است از توان اعمال قدر ، هدایت یا بازداری اعمال و رفتار دیگران است. ما غالبا توهم کنترل را در خود می بینیم مشابه شعبده بازان که به ظاهر پدیده ای را کنترل می کنند. هر قدر یک موقعیت در ظاهر به موقعیت مهارت واقعی شبیه تر باشد امکان کنترل ما و بارو ما در این موضوع بیشتر می شود

پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل: اعتقاد به کنترل چیزی نیست که تنها در تخیلات ما وجود داشته باشد بلکه رفتار ما نیز بر اثر اعتقاد به داشتن کنترل روی موقعیت ها تغییر می کند به طور کلی ما روی موقعیت هایی که کنترل داریم واکنش مثبت تری نشان می دهیم به طور مثال افرادی که احساس کنترل روی محیط خود دارند شرایط کاری محیط را مناسبت تر و کمتر شلوغ می دانند.

آزمایش روی سالمندان که دارای گلدان بودند واجازه اب دادن دست خودشان بود

لذا مشاغلی که دارای مسئولیت های فردی و اجازه تصمیم گیری داده شده است فعالتر اجتماعی تر و منظم تر هستند. از طرفی مردم عقیده دارند که کنترل رویدادها در زندگی آنان یا درونی است یا بیرونی و افراد درونی به تواناییهای خود در کنترل رویدادها اعتقاد دارند و بیرونیها معقدند که افراد یا رویدادهای دیگرند که بر اوضاع و احوال زندگی آنان تاثیر می گذارند.

اعتقاد به کنترل برونی تلویحا وجوهی می تواند داشته باشد شامل:

اعتقاد به قضا وقدر- اعتقاد به افراد قدرتمند –اعتقاد به روزهای سخت

واکنش در برابر از دست دادن کنترل: این احساس که دیگران بر رفتار ما کنترل دارند ممکن است ناخوشایند وناکامی آور است . بیماری نیز ممکن است سبب ایجاد احساس عدم کنتترل شود یکی از دلایل افسردگی و بیماری این است که شخص احساس می کند کنترل خود را بر زندگی خویش از دست داده است .

نظریه عکس العمل در روانشناسی اجتماعی : عکس العمل یک حالت انگیزشی است که هر گاه شخص احساس کند آزادی او مورد تهدید قرار بر انگیخته می شود مثلا شما جمعه ها به سینما می روید حال کسی مانع رفتن شما به سینما شود

درماندگی آموخته شده: اعتقاد به اینکه نتایج به دست آمده از سوی فرد مستقل از اعمال انجام شده به وسیله او است

                                                              عکس العمل               انتظار کنترل  

درماندگی آموخته          انتظار عدم کنترل

دلایلی درماندگی آموخته شده شامل : نقص انگیزشی- نقص عاطفی – نقص شناختی است. بدین ترتیب درماندگی آموخته شده در مورد انسان به مجموعه پیچیده ای از شرایط بستگی دارد

وابستگی خود القایی: تعدادی از موقعیت ها می توانند توهم عدم توانایی ایجاد کنند مثلا به شخص میانسال یا کهنسال گفته می شود شما توانایی انجام این کار را ندارید تکرار این عمل منجر می شود که شخص باور کند ناتوان است و به این باور برسند این حالت وابستگی خودالقایی است  

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۱:۴۱ قبل از ظهر توسط فاطمی |